Charles Sprague Pearce (1851 1914) KnittingCharles Sprague Pearce (1851 - 1914)